ภัควรรธน์ พิพิธธรรมรงค์
Pakkhawat Pipitthamrong (Sales Manager)
ที่อยู่ 380/209 ถนนรัชดาภิเษก ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
อีเมล์ kineticem@gmail.com
โทรศัพท์ 02-9390199
แฟกซ์ 02-9390477
โทรศัพท์มือถือ 085-2137575, 086-3920117
เว็บไซต์ http://www.nasqcom.com

แผนที่บริษัท แน็สคอร์ป อินดัสทรีส์ จำกัด (คลิกเพื่อขยายภาพ)